Hadis-i Şerif

Ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetime sarılsa ona yüz şehit sevabı vardır.
(İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.)

Talebelerimize sunduğumuz yatılı programı

Kurslarımızda yatılı talebelerimize ev sıcaklığında güzel bir ortam sunuyor, dinlerini en güzel şekilde öğretmek için gayret sarfediyoruz.